ورق

کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا
عرض
(میلیمتر)
قیمت
(ریال)
ورق نمره 21500
ورق نمره 31500
ورق نمره 41500
ورق نمره 51500
ورق نمره 61500
ورق نمره 81500
ورق نمره 101500
ورق نمره 121500
ورق نمره 151500

کارخانه: کاویان

نام کالا
عرض
(میلیمتر)
قیمت
(ریال)
ورق نمره 101250-1500
ورق نمره 121250-1500
ورق نمره 151250-1500
ورق نمره 201250-1500
ورق نمره 251250-1500
ورق نمره 301250-1500
ورق نمره 351250-1500
ورق نمره 401250-1500

کارخانه: اکسین

نام کالا
عرض
(میلیمتر)
قیمت
(ریال)
ورق نمره 102000
ورق نمره 122000
ورق نمره 152000
ورق نمره 202000
ورق نمره 252000
ورق نمره 302000
ورق نمره 352000
ورق نمره 402000
ورق نمره 452000
ورق نمره 502000
ورق نمره 602000
ورق نمره 702000
ورق نمره 802000
ورق نمره 902000
ورق نمره 1002000

شماره تماس بخش فروش ورق: 110 23 966 021