میلگرد

نام کالاطول
(میلی متر)
وزن استاندارد شاخه
(کیلوگرم)
قیمت
(ریال)
میلگرد نمره 8120004.740
میلگرد نمره 10120007.404
میلگرد نمره 121200010.656
میلگرد نمره 141200014.496
میلگرد نمره 161200018.936
میلگرد نمره 181200023.976
میلگرد نمره 201200029.592
میلگرد نمره 221200035.808
میلگرد نمره 251200046.236
میلگرد نمره 281200058.074
میلگرد نمره 321200075.756

شماره تماس های بخش فروش میلگرد: 112 23 966 021 – 111 23 966 021